§1 Former av abonnemang
Abonnemang som erbjuds är förskottsbetalat kalendermånadsavtal. Minsta inledande avtalsperiod är 2 månader om inte annat avtalats. För att få teckna månadsavtal via autogiro krävs det att personen kan legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort och är 18 år fyllda. Förskottsbetalat abonnemang kan köpas av personer utan svenskt id-kort men krav finns att kunna uppvisa en giltig legitimationshandling.För betalning via autogiro finns särskilda bestämmelser (§13 och beskrivning av autogiro). Minimiåldern för att få teckna ett abonnemang hos Leverantören är 18 år. Genom tecknande av avtal erhåller medlemmen rätt att nyttja den anläggning som abonnemanget gäller, på de villkor som gäller för anläggningen och i enlighet med detta avtal.

§2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Första avtalsperioden varar 3 månader. Därefter löper avtalet vidare per kalendermånad om inte abonnemanget sägs upp minst 10 dagar före månadsskifte. Uppsägning av avtalet skall göras skriftligt via anvisad länk. Uppsägning via e-post accepteras ej.

§3 Omedelbar uppsägning av avtal
Leverantören förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten (i fortsättningen: "medlemmen"). Vid ett sådant villkor återbetalas outnyttjad avgift om sådan erhållits. Vid grovt brott mot detta avtal, exempelvis vid utlåning av personlig kod till annan, återbetalas ejeventuell innestående avgift.

§ 4 Prisändringar
Månadsavtal via autogiro är skyddade mot prishöjningar av medlemsavgiften, med undantag förprishöjningar som beror på höjning av mervärdesskatten. Detta gäller under de första 3 månaderna, därefter kan prishöjningar förekomma och detta meddelas minst 60 dagar i förväg.

§ 5 Abonnemang och bilens registreringsnummer
Abonnemanget gäller endast den registrerade bilen. Om registrerad bil ändras oftare än var 3:e månad eller på annat sätt fler bilar tvättas på samma abonnemang är medlemmen omedlbart betalningsansvarig för extra tvättar. Abonnemanget kan ej frysas eller sägas upp i förtid. Abonnemanget fortlöper enligt avtalad period.

§ 6 Ändring av personuppgifter
Medlemmen ansvarar för att informera Leverantören vid ändring av namn, adress och telefonnummer. Om medlemmen byter konto varifrån gireringar görs skall medlemmen kontakta den kontoförandebanken som hanterar detta.

§ 6:2 Ändring av mobilnummer
Ändring av mobilnummer debiteras med 200 kr plus moms. Ändringar av ovanstående skall ske utan dröjsmål.

§ 7 Hantering av personuppgifter
Genom att medlemmen lämnar sina personuppgifter till Leverantören accepterar medlemmen att Leverantören lagrar och hanterar personuppgifterna enligt personuppgiftslagen (PUL) och dataskyddslagen (GDPR) för att kunna administrera abonnemanget. Medlemmen godkänner även att Leverantören får skicka ut information till denne via post, SMS och e-post. Personuppgifterna kan lämnas ut till Leverantören samarbetspartners för att de skall kunna administrera dessa informationsutskick. På medlemmens begäran kommer Leverantören att rätta felaktiga personuppgifter. Medlemmen har även rätt att få information över de lagrade uppgifterna som Leverantören har om medlemmen.

§ 8 Personligt betalningsansvar
Medlemmen eller målsman är alltid personligt betalningsansvarig för kostnaderna i samband medabonnemanget och abonnemanget.

§ 9 Förändringar inom verksamheten
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Detta berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal, såsom återbetalning av avgifter eller rätt till uppsägning av abonnemang. Leverantören meddelar eventuella ändringargenom anslag i aktuell anläggning. Vid eventuella planerade eller oplanerade driftavbrott som överskrider en halv månad, 15 dagar äger medlem rätt till skälig kompensation.
    
§ 10 Övrigt
Leverantören friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. Leverantören ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Medlemmen ansvarar själv för att dennes fordon är i fysiskt skick för att kunna nyttja anläggningen utan att det skadas. Leverantören tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningen.

§ 11 Extraordinär omständighet
Leverantören är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Leverantörens kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annannaturkatastrof, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag,valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför Leverantörens kontroll.

§ 12 Betalning via kreditkort
Vid förbetalning av saldo med betalkort eller kreditkort dras pengarna direkt. Washintown förbehåller sig rätten att annullera onyttjat saldo efter 180 dagar.

§13 Betalning med swish
Betalning med Swish skall ske senast förfallodatum på betalningen, betalningen måste ske från det telefonummer som är kundens medlemmsnummer.

 

 

 

Öppettider

Dygnet Runt
Året Om
Alltid med hetvatten